Educació Secundària

Objectius

Adquirir autonomia
Relacionar-se amb els altres i adquirir pautes elementals de convivència
Conèixer el propi cos i el dels altres
Observar i explorar l’entorn familiar, natural i social
Iniciar-se en les habilitats psicomotrius
Desenvolupar les capacitats afectives
Desenvolupar habilitats comunicatives

Currículum

Llengua Catalana
Llengua Castellana
Matemàtiques
Educació Física
English
Cultura de les Religions
Projecte Recerca
Ciències Naturals
Música
Plástica

Complementàries

PEMAC

1r ESO – 4t ESO

Speaking

1r ESO – 4t ESO

Projecte Filosofia 3-16

1r ESO – 4t ESO

Deutsch (Alemany)

1r ESO – 4t ESO

Optatives

English

2n ESO

Llengua Castellana

2n ESO i 3r ESO

Llengua Catalana

1r ESO i 2n ESO

Informàtica

4t ESO

Emprenedoria

3r ESO

Deutsch (Alemany)

4t ESO

Matemàtiques

1r ESO

Biologia i Geologia

4t ESO

Física i Química

4t ESO

Personal docent