Educació Primària

Objectius

Conèixer i valorar els animals més propers a l'ésser humà
Conèixer i valorar el propi entorn social, natural i cultural
Inicar-se en l'aprenentatge i l'ús de les noves tecnologies de la informació
Desenvolupar les competències matemàtiques bàsiques i resoldre problemes
Adquirir habilitats per a la prevenció i resolució pacífica de conflictes
Desenvolupar hàbits de treball individual i en equip
Utilitzar diferents representacions i expressions artístiques
Desenvolupar les capacitats afectives pròpies i en les seves relacions amb els altres
Valorar la higiene i la salut, acceptar el propi cos
Conèixer, comprendre i respectar les diferents cultures i les diferències entre persones
Conèixer i aprendre les normes i valors que faciliten la convivència
Conèixer i utilitzar la llengua materna i adquirir competències bàsiques en llengües estrangeres

Currículum

Llengua Catalana
Llengua Castellana
Matemàtiques
English
Cultura de les Religions
Ciutadania
Educació Física
Música
Plástica
Coneixement del Medi

Complementàries

Teatre

3r EP i 4t EP

Informàtica

1r EP – 6è EP

Tallers Artístics

5è EP i 6è EP

Projecte Filosofia 3/16

1er EP – 6è EP

Padrins de Lectura

1r EP, 2n EP, 5è EP i 6è EP

Deutsch (Alemany)

1er EP – 6è EP

Lectura

3r EP i 4t EP

Personal docent