Educació Infantil

Objectius

Adquirir autonomia
Relacionar-se amb els altres i adquirir pautes elementals de convivència
Conèixer el propi cos i el dels altres
Observar i explorar l’entorn familiar, natural i social
Iniciar-se en les habilitats psicomotrius
Desenvolupar les capacitats afectives
Desenvolupar habilitats comunicatives

Currículum

Llenguatge verbal
Expressió oral
Racó de comunicació
Lectura
Racons
Psicomotricitat
Llenguatge musical
Grafomotricitat
Hàbits

Complementàries

Llengua anglesa

P3, P4 i P5

Informàtica

P3, P4 i P5

Natació

P3, P4 i P5

Projecte filosofia 3/16

P3, P4 i P5

Personal docent