Secundària - Objectius
Assumir deures amb responsabilitati conèixer i exercir els seus drets respectant als altres Apreciar la creació artística i comprendre el llenguatge de les diferents manifestacions artístiques

Comprendre i expressarse amb correcció escrita i verbalment

Concebir el coneixement científic com un saber integrat i aplicar el seus mètodes a les diverses branques del coneixement

Consolidar hàbits de disciplina, treball individual i en equip

Valorar i respectar la diferència de sexes i la igualtat d'oportunitats

Fortalèixer les capacitats afectives en tots els ambits de la personalitat i les relacions amb els altres

Desenvolupar destreses bàsiques en la utilització de les fonts d'informació aplicant nous coneixements i sentit crític

Conèixer i acceptar el funcionament del propi cos i del altres i afiançar els hàbits de salut corporal

Valorar i respectar els aspectes bàsics de la cultura i historia pròpies

Desenvolupar l'esperit emprenedor, la confiança i la participació