Primària - Objectius

Conèixer i valorar els animals més propers a l'ésser humà

Conèixer i valorar el propi entorn social, natural i cultural

Inicar-se en l'aprenentatge i l'ús de les noves tecnologies de la informació

Desenvolupar les competències matemàtiques bàsiques i resoldre problemes

Adquirir habilitats per a la prevenció i resolució pacífica de conflictes

Desenvolupar hàbits de treball individual i en equip

Utilitzar diferents representacions i expressions artístiques

Desenvolupar les capacitats afectivespròpies i en les seves relacions amb els altres

Valorar la higiene i la salut, acceptar el propi cos

Conèixer, comprendre i respectar les diferents cultures i les diferències entre persones

Conèixer i aprendre les normes i valors que faciliten la convivència

Conèixer i utilitzar la llengua materna i adquirir competències bàsiques en llengües extrangeres