Projectes - Projecte plurilingüe

Formem  part del Grup Experimental  per al Plurilingüisme (GEP) del Departament
d’ Ensenyament .

Objectius del nostre projecte:

  • Que l’alumnat al final de l’educació obligatòria  sigui competent en llengua catalana, en llengua castellana, en llengua anglesa i  hagi tingut l’opció de conèixer una altra llengua -l’alemany-.
  • Consolidar el català com a llengua vehicular de referència de l’aprenentatge i com a dinamitzadora del tractament integrat de les llengües.
  • Proporcionar a l’alumnat els instruments necessaris perquè tinguin accés a les oportunitats de comunicació i d’aprenentatge al llarg de la vida.
  • Integrar la Llengua Anglesa en les altres àrees curriculars.

Per a més informació podeu accedir al bloc:

Projecte plurilingüe