Llengües Estrangeres
ç

L´Estel proposa un aprenentatge de l´anglès progressiu. L´infant a l´etapa d´Infantil es familiaritza amb una llengua estrangera d´una manera natural i lúdica. A Primària es comencen a treballar conceptes relacionats amb el vocabulari i la gramàtica, sense oblidar el component pràctic de la llengua. Finalment,a Secundària s´aprofundeix progressivament en el treball de conceptes bàsics pel correcte assoliment de l´apenentatge de la llengua.

Es continua treballant el vocabulari i la gramàtica continuant el treball de destreses com la comprensió oral , la comprensió escrita ,l´expressió oral i l´expressió escrita.

Una part important en el procés d´aprenentatge de l´anglès la juguen els recursos dels quals disposa l´alumnat: des de recursos audiovisuals fins a les noves tecnologies aplicades a l´aprenentatge i pràctica de les llengües estrangeres.Sense oblidar l´utilizació d´aquests recursos en relació al projecte general de centre (PEMAC).

L´alemany s´ha convertit darrerament en la segona llengua estrangera més sol.licitada a nivell social. L´escola planteja un procés d´aprenentatge de l´alemany des del principi de l´etapa de primària. Els alumnes de 1r d´EP es familiaritzen amb la llengua treballant conceptes bàsics que aniran desenvolupant al llarg de l´etapa.

Finalment a 4t d´ESO es reforcen i amplien tots els coneixements adquirits i es proposa acabar l´etapa amb un nivell bàsic de la llengua alemanya com a segona llengua estrangera de l´escola.