Infantil - Objectius

Adquirir
autonomia

Relacionar-se amb els altres i adquirir pautes elementals de convivència

Coneier el propi
cos i el dels altres

Observar i explorar l’entorn familiar,
natural i social

Iniciar-se en les
habilitats
psicomotrius

Desenvolupar les capacitats afectives

Desenvolupar
habilitats
communicatives